ศูนย์รวมธุรกิจหัวหิน
สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล มีศูนย์การเรียนรู้ตั้งอยู่ภายในสวนน้ำ สำหรับกลุ่มนักเรียนที่จะมาทัศนศึกษา หรือทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียน โดยให้ความรู้สอดคล้องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พื้นฐานฟิสิกส์ การคำนวณ การจัดการคุณภาพน้ำ ความรู้ภาษาอังกฤษ ศูนย์การเรียนรู้วานา มีพื้นที่ขนาด 200 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องเรียนขนาดย่อม พร้อมสื่อการเรียนรู้ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อบรรยาย และ เครื่องมือทดลองทางฟิสิกส์ เรื่อง มวล แรง และ การเคลื่อนที่ รวมถึงฐานกิจกรรมสอดแทรกความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ไปพร้อมความสนุกสนาน
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมธุรกิจหัวหิน แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่ช้อปปิ้ง